ثبت درخواست نمایندگی

اطلاعات محل سکونت

اطلاعات محل نمایندگی

آیا سابقه کاری دارید؟  
  
آیا مکان فعالیت ثابت جهت خدمات دارید؟   
  
ایا دوره ی اموزشی و ویدیو اموزشی سامانه iranpos.co را مشاهده نموده اید و اماده ی فعالیت هستید؟  
  
آیا درخواست نمایندگی انحصاری شهر خود جهت فعالیتی قوی و جدی دارید؟